TERZA FASE 2°PARTE 6-9 MESI E QUARTA FASE 9-12 MESI